Tööõiguse e-kursus

Tööõiguse e-kursusel omandatakse iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel oskab kursusel osaleja e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas (näiteks tööleping autojuhile, poemüüjale, raamatupidajale jne). Iseseisvalt koostatud töölepingule antakse kursuse juhendaja poolt kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet.  

Õpingute alustamise tingimused

Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Osaleda võivad kõik, kes soovivad omandada uusi teadmisi või täiendada olemasolevaid teadmisi tööõigusest.  

Õppekava maht ja kestus

Tööõiguse e-kursuse maht on 150 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö moodustab 150 akadeemilist tundi. Iseiseisev töö hõlmab videoloengute vaatamist, testide sooritamist, lühiküsimustele vastamist, ühe töölepingu koostamist vabalt valitud valdkonnas, teadmiste kinnistamist erinevate teemade raames, allikate lugemist jne.

Kehtestatud õpiväljundid ja e-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Tööõiguse e-kursusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust. Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse e-kursusel osalejale tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tõend. Tõendi väljastamise eelduseks on kursuse läbimine vähemalt 70% ulatuses. 

Kursuse edukaks läbimiseks tuleb e-kursusel osalejale saavutada järgmised kehtestatud õpiväljundid:

 1. tunneb asjakohaseid õigusakte, mis reguleerivad töösuhteid;
 2. oskab eristada töölepingut teenuse osutamise lepingutest; 
 3. teab olulisi põhimõtteid töötaja kaitsel ja seda ennekõike TLS § 2 kontekstis;
 4. mõistab töölepingu sõlmimise protsessi, vormi ning sisu;
 5. tunneb töölepingu muutmisega seotud regulatsioone;
 6. teab töötaja kui ka tööandja põhilisi õiguseid ja kohustusi;
 7. tunneb töö- ja puhkeaja regulatsioone;
 8. teab puhkuse regulatsioone ja nende tähsust töösuhetes;
 9. teab olulisi põhimõtteid töölepingu lõppemisel või üleminekul;
 10. tunneb vastutusega seotud juhtumeid ja piiranguid;
 11. oskab eristada alaealise töötaja ja täiskasvanu töötajaga seotud regulatsioone;
 12. oskab iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas. 

Kus saab registreerida tööõiguse e-kursusele?

Tööõiguse e-kursuse ja registreerimisvormi leiad siit.