Tööõiguse e-kursus

Tööõiguse e-kursusel omandatakse iseseisva töö käigus vajaminevad teadmised, et mõista tööõigusega seotud regulatsioone ning nende rakendamist praktikas. Uute teadmiste omandamisel suudab kursusel osaleja e-kursuse lõpus iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas, millele kursuse korraldaja annab kas suuliselt või kirjalikult tagasisidet. Lisaks antakse e-kursusel osalejatele vajaminevad teadmised ja oskused, kuidas orienteeruda õigusaktides ja kohtupraktikas. 

Õpingute alustamise tingimused

Tööõiguse e-kursusel osalemise eeltingimused puuduvad. Osaleda võivad kõik, kes soovivad enda teadmisi täiendada tööõigusest. E-kursus võiks palju kasu olla nendel, kes puutuvad igapäevaselt kokku töölepingute koostamise või sõlmimisega või muu sarnasega. Samuti sobib e-kursus väga hästi ka alustavatele ettevõtjatele või ka mikro- ja väikeettevõtjatele, sest e-kursusel kursusel osaleja omandab piisavalt teadmisi, et iseseisvalt koostada tööleping. Tööõiguse e-kursus on kasulik ka töötajatele, sest nemad kui töösuhte nõrgem pool peavad olema enda õigustest kui ka kohustustest igati teadlik.

Õppekava maht ja kestus

Tööõiguse e-kursuse maht on 200 akadeemilist tundi, millest iseseisev töö moodustab 200 akadeemilist tundi. Iseiseisev töö hõlmab videoloengute vaatamist, testide sooritamist, lühiküsimustele vastamist, ühe töölepingu koostamist vabalt valitud valdkonnas jne. Samuti hõlmab iseseisev töö  teadmiste kinnistamist vastava teema/teemade raames. Näiteks osatakse peast vastata, mis on ületunnitöö ja selle erisused.   

E-kursuse temaatika 

Kursuse temaatika leiad siit

E-kursuse õpiväljundid ja e-kursuse järgselt väljastatavad dokumendid

Tööõiguse e-kursusel toimub õpiväljundite saavutatuse hindamine. Õpiväljundite saavutatuse korral väljastatakse e-kursusel osalejale e-kursuse järgselt tunnistus. Õpiväljundite mittesaavutatuse korral väljastatakse kursusel osalejale tõend. 

Kursuse edukaks sooritamiseks tuleb kursusel osalejale saavutada järgmised õpiväljundid:

 1. tunneb asjakohaseid õigusakte, mis reguleerivad töösuhteid;
 2. oskab eristada töölepingut teenuse osutamise lepingutest; 
 3. teab olulisi põhimõtteid töötaja kaitsel;
 4. mõistab töölepingu sõlmimise protsessi, vormi ning töölepingu sisu;
 5. tunneb töölepingu muutmisega seotud regulatsioone;
 6. teab töötaja kui ka tööandja põhilisi õiguseid ja kohustusi;
 7. valdab töö- ja puhkeaja regulatsioone;
 8. teab puhkuse regulatsioone ja nende tähsust töösuhetes;
 9. teab olulisi põhimõtteid töölepingu lõppemisel või üleminekul;
 10. tunneb vastutusega seotud juhtumeid ja piiranguid;
 11. oskab eristada alaealisega ja täiskasvanutega seotud regulatsioone;
 12. suudab iseseisvalt koostada töölepingu vabalt valitud valdkonnas. 

Mis kursust võiks veel läbida, et toetada tööõiguse e-kursusel omandatud teadmiste kinnistamist?

Töölepingu seadus on tihedalt seotud mitmete erinevate seadustega. Seetõttu tasuks tööõiguse e-kursusel osalejal läbida tööõiguse e-kursuse järgselt võlaõiguse kursus kui ka tsiviilseadustiku üldosa seadusega seotud kursus. Viimati nimetatud kursuseid ei ole meil veel koostatud, kuid vastavad kursused koostame aastal 2022.

Kust saab tööõiguse e-kursusele registreerida?

Tööõiguse e-kursuse leiad siit

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.