Töölepingu seadus -> tööõiguse kursus

tööõigus
Kursuse lühitutvustus

Töölepingu seadus on põhiline õigusakt, mis reguleerib töösuhet, kuid teisi olulisi põhimõtteid on leitavad ka eri- ja üldseadustes. Meie poolt korraldatud tööõiguse kursusel omandad vajalikud teadmised, mille abil suudad tulevikus eristada töösuhetes olevaid töötaja ning tööandja õigusi ja kohustusi.

Käsitletavate teemade märksõnaline loetelu on leitav altpoolt, kus on alapunktide haaval oluline läbitav sisu kuvatav. Kui soovid veelgi täpsemalt teada, et mida kursus endast hõlmab, siis saad meile kirja saata, kasutades selleks kiirvormi.

Tööõiguse kursust saab läbida ka e-kursusena, mille leiad siit.

Õppekava maht ja kestus:

Tööõiguse kursuse maht on 16 akadeemilist tundi, millest auditoorne töö moodustab 14 akadeemilist tundi ja iseseisev töö 2 akadeemilist tundi.

1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.

Koolituse temaatika alateemade kaupa

1. sissejuhatus tööõigusesse
1.1 õigusaktid (töölepingu seadus, võlaõigusseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus jne) 
1.2 töölepingu mõiste
1.3 sätete kohustuslikkus
1.4 võrdse kohtlemise põhimõte, isikuandmete kaitse
1.5 aegumistähtajad

2. töölepingu sõlmimine
2.1 vorminõuded
2.2 töötingimustest teatamine
2.3 töölepingu sõlmimine alaealisega
2.4 tüüptingimused
2.5 tähtajaline tööleping
2.6 töölepingu muutmine

3. töötaja ning tööandja õigused ja kohustused
3.1 töötaja kohustused
3.2 tööandja kohustused

4. töö- ja puhkeaeg
4.1 tööaja mõiste, täistööaeg, osaline tööaeg, summeeritud tööaeg,
4.2 lühendatud täistööaeg, haridustöötajate tööaeg
4.3 ületunnitöö
4.4 öötöö ja riigipühal tehtav töö
4.5 valveaeg
4.6 puhkeaeg (igapäevane ja iganädalane)
4.7 tööaja lühendamine

5. Puhkus
5.1 põhipuhkus
5.2 alaealise puhkus
5.3 osalise või puuduva töövõimega töötaja põhipuhkus
5.4 haridus- ja teadustöötaja põhipuhkus
5.5 rasedus- ja sünnituspuhkus
5.6 isapuhkus
5.7 lapsendaja puhkus
5.8 lapsehoolduspuhkus
5.9 lapsepuhkus
5.10 tasustamata lapsepuhkus
5.11 eestkostja ja hooldaja õigused puhkusele
5.12 puhkus sügava puudega isiku hooldamiseks
5.13 puhkusetasu hüvitamine
5.14 õppepuhkus
5.15 põhipuhkuse andmine ja tasustamata puhkus
5.16 puhkusetasu ja kasutamata puhkuse hüvitamine

6. Töötaja vastutuse piirangud
6.1 töötasu alandamise erisus
6.2 kahju hüvitamise erisus
6.3 varalise vastutuse kokkulepe
6.4 vastutus kolmandatele isikutele tekitatud kahju eest
6.5 leppetrahv
6.6 tasaarvestus

7. töölepingu lõppemine ja üleminek
7.1 töölepingu lõppemise alused ja tagajärjed
7.2 ülesütlemise viisid (korraline ja erakorraline ülesütlemine)
7.3 ülesütlemise kord
7.4 ülesütlemise tühisus ja vaidlustamine
7.5 töölepingu üleminek

8. Vaidluste lahendamine ning riiklik ja haldusjärelevalve; vastutus

Õpingute alustamise tingimused

Koolitusel osalemise eeltingimused puuduvad. Osaleda võivad kõik, kellel on huvi tööõiguse vastu. Eriti võiks see kursus olla kasulik neile, kes puutuvad igapäevaselt kokku töölepingute sõlmimisega ning tahaksid teada, mida tuleb töölepingu kirjalikus dokumendis kirja panna jne. Samuti sobib kursus alustavatele ettevõtjatele, sest kursusel saad piisavalt teadmisi, et kuidas koostada töölepingut.

Õpiväljundid ja väljastatavad dokumendid

Tööõiguse kursusel õpiväljundite saavutatust ei kontrollita (kirjalikku tööd teadmiste kontrolliks ei tehta) ning sellest tulenevalt väljastatakse osalejatele tõend koolituse läbimise järgselt.