MULTIFARIUS OÜ õppekorraldus

 

Viimati muudetud 03.07.2021 (uuendused valmivad 15.09.2021).
Koostaja: MULTIFARIUS OÜ

 

1. peatükk

Üldpõhimõtted

§ 1. Terminid ja reguleerimisala

(1) MULTIFARIUS OÜ õppekorralduses kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1) Koolitusteenuse pakkuja: eraõiguslik juriidiline isik MULTIFARIUS OÜ;
2) Koolitaja: MULTIFARIUS OÜ-ga seotud füüsiline isik või füüsilised isikud;
3) Koolitus: õppetegevus, mille eesmärgiks on koolitaja või koolitajate juhendamisel anda kursusel osalejatele uusi teadmisi.
4) Kursusel osaleja: füüsiline isik, kes on ennast kursusele registreerinud ja saanud nõusoleku kursusest osavõtta;
5) E-kursusel osaleja: kogu õpe toimub veebipõhiselt, millest füüsiline isik võtab osa.
6) Huviline: isik, kes tunneb huvi koolituse või koolituste osas, kuid ei ole veel koolitusele registreerinud.
(2) Koolitusteenusele kohaldatakse võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätteid (VÕS § 619 jj).
(3) MULTIFARIUS OÜ õppekorraldus reguleerib nii kontaktõppes kui ka e-õppes korraldatavaid kursuseid. Kui e-õppe osa ei ole teatud küsimustes õppekorralduses reguleeritud, kohaldatakse e-õppele kontaktõppe kursuse põhimõtteid.

§ 2. Koolitusel osalemise hariduslikud eeldused

(1) Koolitusele registreerumisel ja osalemisel reeglina hariduslikud eeltingimused puuduvad.
(2) Kui koolitusele on kehtestatud hariduse või teatud koolituse läbimise nõue või mõlemad eelnimetatud tingimused, siis vastav viide on koolituse (õppekava) juures eraldi välja toodud.
(3) Varasemalt teises asutuses läbitud hariduse või koolituse vastavust hindab koolitusteenuse pakkuja, kooskõlastades tegevust koolitajaga ning kogudes teavet huviliselt.

§ 3. Koolituse maksumus ja tasumise kord, õppetasust vabastamine, soodustused

(1) Koolitusteenuse pakkuja korraldatavad kursused on tasulised. Õppetasu maksmisest isikut ei vabastata, välja arvatud erandjuhtudel.
(2) Kui isik registreerib ennast kursusele, on ta võtnud endale maksekohustuse.
(3) Koolituse hind ei sisalda käibemaksu. Käibemaksu ei lisandu. Koolituse hind sisaldab kõiki õppeks läbiviidavate vahendite olemasolu.
(4) Koolituse eest tuleb tasuda enne koolituse algust. Erandid lepitakse osapooltega kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja teel) või kirjalikult.
(5) Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena. Osamakseid võib maksimaalselt kokku olla kolm, välja arvatud erandjuhtudel. Esimese osamakse arve väljastatakse kursusele registreerunule enne koolituse algust. Teise osamakse arve järgmise ja kolmanda osamakse arve ülejärgmise kuu alguses. Kui kahe osamakse vahe on vähem kui 2 nädalat, siis osamakse arve väljastatakse ülejärgmisel kuul.
(6) Pikaaegsetele klientidele kehtivad soodustused kursusele registreerides. Soodustuste protsent on vahemikus 5-15%. Soodustuse määramisel arvestatakse varem osaletud kursuste arvuga.
(7) Kui kursusele registreerunu on osalenud vähemalt kolmel erineval kursusel, kohaldatakse koolitusele 5%-st hinnaalandust.
(8) Kui kursusele registreerunu on osalenud vähemalt viiel erineval kursusel, kohaldatakse koolitusele 10%-st hinnaalandust.
(9) Kui kursusele registreerunu on osalenud vähemalt seitsmel erineval või rohkemal kursusel, kohaldatakse koolitusele 15%-st hinnaalandust.

§ 4. Koolitusele registreerimine, registreeringu tühistamine, koolitaja haigestumine, õppetasu tagastamine

(1) Koolitusele saab registreeruda iga huviline, kes vastab õppekorralduse paragrahvile 2. Piisavu arvu osalejate korral võetakse kursusele registreerunutega esimesel võimalusel ühendust ja antakse täiendavat teavet kursuse osas.
(2) Koolitusele registreerimine ei tähenda automaatselt võimalust koolitusel osaleda. Registreerimine peab saama ka koolitusteenuse pakkuja poolse nõusoleku.
(3) Kursuse toimumine ja sellel osalemine sõltub registreerunute arvust. Reeglina kursus toimub, kui kursusel osaleb vähemalt 6 osalejat. Erandjuhtudel toimub koolitus ka vähemate osalejate arvuga.
(4) Koolituse toimumise korral teavitatakse osalejat e-posti ja/või telefoni vahendusel vähemalt 5 päeva enne koolituse algust, kui see on ajaliselt võimalik. Samuti teavitatakse kursuse registreerinut kursuse mittetoimumise korral. Kui koolitus toimub, siis selle kohta väljastatakse e-posti vahendusel esmalt kiri, kus antakse ülevaade koolituse toimumise osas. Seejärel väljastatakse teatud ajaperioodi möödudes arve, mis tuleb õigeaegselt tasuda. 
(5) Kui huviline on ennast kursusele registreerinud, kuid selgub, et ta ei soovi kursusel osaleda ja tahab registreeringu tühistada, tuleb sellest teada anda vähemalt 1 nädal enne kursuse algust. Õigeaegse teatamise korral makstud kursuse tasu tagastatakse täies ulatuses.
(6) Kui registreerunul ei õnnestunud kursusel osaleda mõjuva põhjuse tõttu (näiteks haigus), tuleb saata koolitusteenuse pakkujale vastav tõend. Mõjuva põhjuse korral õppetasu tagastatakse 5 tööpäeva jooksul.
(7) Koolitaja haigestumise korral jääb kursus ära. Makstud tasu tagastatakse täies ulatuses. Reeglina kursusele uut kuupäeva ei määrata.
(8) Koolituselt arvatakse osaleja välja, kui ta on põhjuseta puudunud rohkem kui pooltelt kontaktõppe päevadelt. Erandid kehtivad teooriaõppe kursustele.
(9) Koolitusel osalejal ei ole õigust koolitusel jätkata, kui ta pahatahtlikult oma käitumisega takistab õppetööd. Koolitajal on õigus nõuda, et osaleja peab õpperuumist lahkuma. Makstud tasu tagastamine sõltub konreetsest juhtumist. Reeglina makstud õppetasu tagastatakse.

 

2. peatükk

Kontaktõpe

§ 5. Koolitusele saabumine ja osalemine, pretentsioonide esitamine

(1) Kursusel osalejal tuleb kursusele saabuda 10 minutit enne kursuse algust, et tagada õppetöö sujuv algus.
(2) Kui osaleja võtab koolitusest osa, kuid talle tundub, et koolituse sisu ei vasta kirjeldatule, siis on võimalus esimese kahe akadeemilise tunni jooksul koolituselt taanduda. Makstud tasu tagastatakse täies ulatuses ainult juhul, kui osaleja toob kirjalikult välja asjaolud, mis näitavad, et koolitus ei vasta kirjeldatule. Vastasel juhul koolituse tasu ei tagastata.
(3) Kui soovite detailisemat infot, mis on koolitusel tulemas (koolituse sisu), siis vastav temaatika on leitav õppekavade alt. Kui kursusel osaleja ei ole kindel, kas koolituse sisu katab tema konreetsed soovid, siis tuleks kontakteeruda koolitajaga enne kursusele registreerumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

§ 6. Õppekeskkond ja õppematerjalid

(1) Õpperuum sisustatakse kursuse ajaks toolide ja laudadega.
(2) Massaaažikursuste korral sisustatakse ruum massaažilaudade, käterätikute, õli/kreemide, massaažilaua aluspaberi, silikoonkuppude ja muu vajaliku inventariga. Kursusel osalejal ei ole kohustust midagi kursusel kaasa võtta.
(3) Koolitajad reeglina kasutavad kursusel projektorit, et seinale kuvada slaidiesitlus. Reeglina väljastatakse osalejatele ka A5 või A4 formaadis köidetud konspekt.
(4) Tervishoiuteemaliste koolituste läbiviimisel kasutatakse täiendavalt inimsuuruses skeletti ja teisi õppemakette. Esmaabi kursustel kasutatakse spetsiaalseid elustamisnukkusid.
(5) Koolitused toimuvad reeglina erinevate hotellide ja külalistemaja või muu teiste äriühingute kasutuses olevatel pindadel.
(6) …

§ 7. Koolituse kestus, puhkepausid ja lõunapaus

(1) Koolituse kestus on reguleeritud koolitusteenuse pakkuja õppekavas akadeemilistes tundides. 1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga.
(2) Koolitusel tehakse puhkepaus iga 2 akadeemilise tunni järel, välja arvatud teatud koolitustel. Igal kursusel osalejal on õigus nõuda puhkepausi iga 2 akadeemilise tunni tagant ja koolitaja on kohustatud nõuet täitma.
(3) Lõikes 2 olevat põhimõtet ei kohaldata järgmistele praktilise iseloomuga kursustele: kinesioteipimise kursused, massaažikursused, esmaabi kursused ja muu sarnane. Neil juhtudel tehake õppetööst puhkepaus iga 2-3 akadeemilise tunni järel.
(4) Koolitus, mille kestus on vähemalt 6 akadeemilst tundi, sisaldab vähemalt 45 minuti pikkust lõunapausi. Lõunapaus tuleb teha hiljemalt 4 akadeemilise tunni läbimise järgselt.

§ 8. Koolituse järgselt väljastatavad dokumendid (täienduskoolituse standard § 3 lg-d 1 ja 2)

(1) Kursusel osalejale väljastatakse koolituse järgselt tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundeid või osaleja ei saavutanud õpiväljundeid minimaalsel tasemel.
(2) Kursusel osalejale väljastatakse tunnistus, kui õppekava on koostatud väljundipõhiselt ning koolituse käigus on osaleja saavutanud kehtestatud õpiväljundid.
(3) Tõendi või tunnistuse väljastamine on kursuse hinna sees. Tõend või tunnistus väljastatakse koolituspäeval või saadetakse 5 tööpäeva jooksul postiga kursuse osaleja määratud aadressile.
(4) Kursusel osalejal on õigus nõuda tõendi või tunnistuse väljastamist.   

§ 9. Koolitusel õpiväljundite hindamine

(1) Õpiväljundite hindamisel kasutatakse sobivaid ja usaldusväärseid hindamismeetodeid (kirjalik arvestus, praktiline arvestus, test, suuline arvestus jne).
(2) Kui koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutamist, siis vastav märge on tehtud koolituse õppekavas.
(3) Õpiväljundite mittetäitmise korral on võimalus sooritada kaks järelarvestust, kus täpne aeg lepitakse koolitusteenuse pakkuja ja koolitajaga kokku.

 

3. peatükk

E-õpe

§ 10. E-kursuse eest tasumine ja õppetasu tagastamine

(1) E-kursusel osaleja saab õppimist alustada siis, kui väljastatud arvel olev koolituse maksumus on ülekandega tähtaegselt koolitusteenuse pakkuja arveldusarvele tasutud.
(2) Kui kursusel osalejale tundub, et e-kursus sisu ei vasta tema soovidele, on tal õigus raha tagasi küsida järgmistel tingimustel:
a) kui e-kursusest loobutakse 1 nädala jooksul peale kursuse algust, siis tagastatakse osalejale 90% makstud tasust;
b) kui e-kursuse algusest on möödas 1 nädal, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 70% makstud tasust;
c) kui e-kursuse algusest on möödas 2 nädalat, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 50% makstud tasust;
d) kui e-kursuse algusest on möödas 3 nädalat, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 30% makstud tasust;
e) kui e-kursuse algusest on möödas 4 nädalat, siis tagastatakse 10% makstud tasust.
f) kui kursuse algusest on möödas rohkem kui 5 nädalat, siis makstud tasu ei tagastata.
8.3. Kursusel osaleja ei pea põhjendama, miks ta ei soovi e-õpet jätkata.
8.4. E-kursuste makmise süsteem kehtib nendele kursustele, mille kestus on 2-4 kuud. Lühematele kursustele rakendatakse sarnaseid põhimõtteid, kuid arvestatakse kursuse mahuga.
8.5. E-kursusel osalejal on kursuse jooksul õigus saada tagasisidet enda tehtud kodutöödele. Samuti ka muud olulist infot, mis toetab e-kursusel osaleja õppimist.

 

4. peatükk

Individuaalõpe

§ 11. Individuaalõppe alused

(1) Koolitusteenust on võimalik tellida ka individuaalõppe korras. Individuaalõpe lepitakse huvilise ja koolitusteenuse pakkujaga eraldi kokku.
(2) Individuaalõpe on võimalik ühe akadeemilise tunni või mitme akadeemilise tunni kaupa. Individuaalõppe minimaalne maht on 1 akadeemiline tund.

 

5. peatükk

Tagasiside ja muudatused koolituspäeval

§ 12. Koolituselt tagasiside kogumise ja avaldamise kord koolitusteenuse pakkuja kodulehel

(1) Koolituse läbimise järgselt on koolitusel osalejal võimalik anda tagasisidet koolitusteenuse pakkuja koolitusteenusele.
(2) Koolitusele saab tagasisidet anda koolitusteenuse pakkuja Facebooki lehel kui ka e-kirja teel (info@multifarius.ee).
(3) Tagasisidet saab koolitusele anda ka kohapeal suuliselt või kirjalikult. Kui suulist tagasisidet ei ole dokumenteeritud, siis suulist tagasisidet kodulehel ei avaldata.
(4) Koolitusteenuse pakkuja avaldab kodulehel nii positiivsed kui ka negatiivsed tagasisided

§ 13. Muudatused õppekavas ja koolituspäeval

(1) Koolitusteenuse pakkujal on õigus teha õppetöö paremaks toimimiseks koolituse temaatilises järjestuses ja ajaplaanis mitteolulisi muudatusi.
(2) Koolitusteenuse pakkujal on õigus teha koolituse kestuses olulisi muudatusi, kui osalejaid on kursusel vähem kui kuus.

 

6. peatükk

Õppekvaliteedi tagamise alused

§ 14. Koolitajate ja õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

(1) Koolitajad on kohustatud enda õpetamise kvaliteeti pidevalt arendama.
(2) Koolitusteenuse pakkuja kujundab koolitusteenust klientidelt saadud tagasiside põhjal, suunates koolitajate edasist  tegevust.
(3) Koolitajate haridustee ja muu oluline teave kvalifikatsiooni osas on koolitusteenuse pakkuja kodulehel vabalt kättesaadav. Täiendav info on nähtav koolitaja nime peale vajutades.
(4) Õppekavade kvaliteeti ja nende mõju hinnatakse suvekuudel. Analüüsi tehakse vajadusel ka koolitushooaja sees. Igal suvel koondatakse kokku koolitustelt saadud tagasiside, mille põhjal tehakse järelduse õppekvaliteedi osas ja järgmiseks koolitushooajaks.
(5) Hinnangut andes lähtutatkse eelkõige sellest, mitu inimest oli koolitusel, mitu inimest registreeris ennast järgmisele koolitusele, mis oli koolituselt saadud tagasiside jne.

Telli koolitus või e-kursus!

Ei leidnud kodulehelt meelepärast koolitust?
Koostame koolitusi ning e-kursuseid ka eritellimusena!
Hinnanguliselt kulub selleks aega 1-2 kuud. Eritellimusena koostatud koolituse või e-kursuse maksumus on turuhind. Näiteks: kui kinesioloogia e-kursus maksaks 50 eurot, siis ka eritellimusena tellitud kinesioloogia e-kursus maksab 50 eurot.