MULTIFARIUS OÜ õppekorralduse ja tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

Viimati muudetud 07.05.2023
Koostaja: MULTIFARIUS OÜ

 

1. osa
Õppekorralduse alused

1. peatükk

Üldpõhimõtted

1. Terminid ja reguleerimisala

1.1. MULTIFARIUS OÜ õppekorralduses ja tegevuse kvaliteedi tagamise alustes kasutatakse termineid järgmises tähenduses:
1.1.1. Koolitusteenuse pakkuja: eraõiguslik juriidiline isik – MULTIFARIUS OÜ;
1.1.2. Koolitaja: MULTIFARIUS OÜ-ga seotud füüsiline isik või füüsilised isikud;
1.1.3. Koolitus: õppetegevus, mille eesmärgiks on koolitaja või koolitajate juhendamisel anda kursusel osalejatele uusi teadmisi.
1.1.4. Kursusel osaleja: füüsiline isik, kes on ennast koolitusele registreerinud ja saanud nõusoleku koolitusest osavõtta. Kursusel osalejad on ka need isikud, kelle koolituse eest tasub tööandja. 
1.1.5. E-kursusel osaleja: kogu õpe toimub veebipõhiselt, millest kursusel osaleja võtab osa. E-kursusel ei ole ettenähtud reaalajas toimuvad loenguid. Videoloengud on eelsalvestatud. 
1.1.6. Online kursusel osaleja: koolitus toimub suures ulatuses reaalajas Zoom keskkonnas. 
1.1.7. Huviline: isik, kes tunneb huvi koolituse või koolituste osas, kuid ei ole veel koolitusele registreerinud.
1.2. Koolitusteenuse pakkuja koolitusteenusele kohaldatakse võlaõigusseaduse käsunduslepingu sätteid (VÕS § 619 jj).
1.3. MULTIFARIUS OÜ õppekorraldus reguleerib nii kontaktõppes kui ka e-õppes korraldatavaid kursuseid. Kui e-õppe osa ei ole teatud küsimustes õppekorralduses reguleeritud, kohaldatakse e-õppele kontaktõppes toimuvate koolituste põhimõtteid.

2. Koolitusel osalemise hariduslikud eeldused

2.1. Koolitusele registreerumisel ja osalemisel reeglina hariduslikud eeltingimused puuduvad.
2.2. Kui koolitusele on kehtestatud hariduse või teatud koolituse läbimise nõue või mõlemad eelnimetatud tingimused, siis vastav viide on koolituse (õppekava) juures eraldi välja toodud.
2.3. Varasemalt teises haridusasutuses omandatud hariduse või läbitud koolituse vastavust hindab koolitusteenuse pakkuja, kooskõlastades tegevust koolitajaga, kogudes täiendavat teavet huviliselt.

3. Koolituse maksumus ja tasumise kord, õppetasust vabastamine, soodustused

3.1. Koolitusteenuse pakkuja korraldatavad koolitused on tasulised. Õppetasu maksmisest isikut reeglina ei vabastata. 
3.2. Kui isik registreerib koolitusele, siis on ta automaatselt võtnud endale maksekohustuse.
3.3. Koolituse hind ei sisalda käibemaksu ning käibemaksu ei lisandu. Koolituse hind sisaldab kõiki õppeks läbiviidavate vahendite olemasolu.
3.4. Koolituse eest tuleb tasuda enne koolituse algust. Erandid lepitakse osapooltega kokku kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (näiteks e-kirja teel) või kirjalikult.
3.5. Koolituse eest on võimalik tasuda osamaksetena. Osamakseid võib maksimaalselt kokku olla kaks, välja arvatud erandjuhtudel. Esimese osamakse arve väljastatakse koolitusele registreerunule enne koolituse algust. Teise osamakse arve järgmise kuu alguses. Kui kahe osamakse vahe on vähem kui 2 nädalat, siis osamakse arve väljastatakse ülejärgmisel kuul.
3.6. Pikaaegsetele klientidele kehtivad soodustused kursusele registreerides. Soodustuste protsent on vahemikus 5-15%. Soodustuse määramisel arvestatakse varem osaletud koolituste arvuga.
3.6.1. Kui koolitusele registreerunu on osalenud vähemalt kuuel erineval koolitusel, siis kohaldatakse koolitusele 5%-st hinnaalandust.
3.6.2. Kui koolitusele registreerunu on osalenud vähemalt kümnel erineval kursusel, kohaldatakse koolitusele 10%-st hinnaalandust.
3.6.3. Kui koolitusele registreerunu on osalenud vähemalt neljateistkümnel erineval või rohkemal kursusel, siis kohaldatakse koolitusele 15%-st hinnaalandust.
3.6.4. Soodustused e-kursustele ei kehti, sest e-kursused on kontaktõppekursustest tuntavamalt soodsamad (n-ö sisaldavad soodustust).
3.7. Koolitused, mida rahastab Eesti Töötukassa, siis neil juhtudel kohaldatakse koolituse tasumisele Eesti Töötukassa poolt kehtestatud reegleid.  

4. Koolitusele registreerimine, registreeringu tühistamine, koolitaja haigestumine, õppetasu tagastamine

4.1. Koolitusele saab registreeruda iga huviline, kes vastab õppekorralduse paragrahvile 2. Piisavu arvu osalejate korral võetakse kursusele registreerunutega esimesel võimalusel ühendust ja antakse täiendavat teavet kursuse osas.
4.2. Koolitusele registreerimine ei tähenda automaatselt võimalust koolitusel osaleda. Registreerimine peab saama ka koolitusteenuse pakkuja poolse nõusoleku.
4.3. Kursuse toimumine ja sellel osalemine sõltub registreerunute arvust. Reeglina kursus toimub, kui kursusel osaleb vähemalt 6 osalejat. Erandjuhtudel toimub koolitus ka vähemate osalejate arvuga.
4.4. Koolituse toimumise korral teavitatakse osalejat e-posti ja/või telefoni vahendusel vähemalt 5 päeva enne koolituse algust, kui see on ajaliselt võimalik. Samuti teavitatakse kursuse registreerinut kursuse mittetoimumise korral. Kui koolitus toimub, siis selle kohta väljastatakse e-posti vahendusel esmalt kiri, kus antakse ülevaade koolituse toimumise osas. Seejärel väljastatakse teatud ajaperioodi möödudes arve, mis tuleb õigeaegselt tasuda. 
4.5. Kui huviline on ennast kursusele registreerinud, kuid selgub, et ta ei soovi kursusel osaleda ja tahab registreeringu tühistada, tuleb sellest teada anda vähemalt 1 nädal enne kursuse algust. Õigeaegse teatamise korral makstud kursuse tasu tagastatakse täies ulatuses.
4.6. Kui registreerunul ei õnnestunud kursusel osaleda mõjuva põhjuse tõttu (näiteks haigus), tuleb saata koolitusteenuse pakkujale vastav tõend. Mõjuva põhjuse korral õppetasu tagastatakse 5 tööpäeva jooksul.
4.7. Koolitaja haigestumise korral jääb kursus ära. Makstud tasu tagastatakse täies ulatuses. Reeglina kursusele uut kuupäeva ei määrata.
4.8. Koolituselt arvatakse osaleja välja, kui ta on põhjuseta puudunud rohkem kui pooltelt kontaktõppe päevadelt. Erandid kehtivad teooriaõppe kursustele.
4.9. Koolitusel osalejal ei ole õigust koolitusel jätkata, kui ta pahatahtlikult oma käitumisega takistab õppetööd. Koolitajal on õigus nõuda, et osaleja peab õpperuumist lahkuma. Makstud tasu tagastamine sõltub konreetsest juhtumist. Reeglina makstud õppetasu tagastatakse.

 

2. peatükk

Kontaktõpe

5. Koolitusele saabumine ja osalemine, pretentsioonide esitamine

5.1. Kursusel osalejal tuleb koolitusele saabuda 10 minutit enne koolituse algust, et tagada õppetöö sujuv algus.
5.2. Kui kursusel osaleja võtab koolitusest osa, kuid talle tundub, et koolituse sisu ei vasta kirjeldatule, siis on kursusel osalejal võimalus esimese kahe akadeemilise tunni jooksul koolituselt taanduda. Makstud tasu tagastatakse täies ulatuses ainult juhul, kui osaleja toob kirjalikult esile asjaolud, mis näitavad, et koolitus ei vasta kirjeldatule. Vastasel juhul koolituse tasu ei tagastata.
5.3. Kui huviline või kursusel osaleja soovib detailisemat infot, mis on koolitusel tulemas (koolituse sisu), siis vastav temaatika on leitav õppekavade alt kui ka koolituse registreerimislingi juurest. Kui kursusel osaleja ei ole kindel, kas koolituse sisu arvestab tema konreetsete soovidega, siis tuleks kontakteeruda koolitusteenuse pakkujaga või koolitajaga enne koolitusele registreerumist. Hilisemaid pretensioone ei arvestata.

6. Koolituse kestus, puhkepausid ja lõunapaus

6.1. Koolituse kestus on reguleeritud koolitusteenuse pakkuja õppekavas akadeemilistes tundides. 1 akadeemiline tund on võrdne 45 minutiga. Koolituse kestus võib hõlmata nii auditoorset õppetööd kui ka iseseisvat tööd. Vastav viide on eraldi esile toodud õppekavas. 
6.2. Koolitusel tehakse puhkepaus iga 2 akadeemilise tunni järel, välja arvatud teatud koolitustel. Igal kursusel osalejal on õigus nõuda puhkepausi iga 2 akadeemilise tunni tagant ja koolitaja on kohustatud kursusel osaleja nõuet täitma.
6.3. Punktis 6.2. olevat põhimõtet ei kohaldata järgmistele praktilise iseloomuga koolitustele: kinesioteipimise kursused, massaažikursused, esmaabi kursused ja muu sarnane. Neil juhtudel tehake õppetööst puhkepaus iga 2-3 akadeemilise tunni järel, sest täpset lõpuaega on koolituste iseloomust tulenevalt keeruline määratleda.
6.4. Koolitus, mille kestus on vähemalt 6 akadeemilst tundi, sisaldab vähemalt 45 minuti pikkust lõunapausi. Lõunapaus tuleb teha hiljemalt 4 akadeemilise tunni läbimise järgselt. Kursusel osalejal on õigus nõuda koolitajalt vähemalt 45 minuti pikkust lõunapausi. 

7. Koolituse järgselt väljastatavad dokumendid täienduskoolituse standardi kohaselt 

7.1 Kursusel osalejale väljastatakse koolituse järgselt tõend, kui koolituse käigus ei hinnatud õpiväljundeid või osaleja ei saavutanud õpiväljundeid minimaalsel tasemel.
7.2. Kursusel osalejale väljastatakse tunnistus, kui õppekava on koostatud väljundipõhiselt ning koolituse käigus on osaleja saavutanud kehtestatud õpiväljundid.
7.3. Tõend koolituse järgselt väljastatakse kursusel osalejale ainult juhul, kui ta on ajaliselt õppetöös osalenud vähemalt 70%.
7.4. Tõendi või tunnistuse väljastamine on koolituse hinna sees. Tõend või tunnistus väljastatakse koolituspäeval või saadetakse 5 tööpäeva jooksul postiga kursusel osaleja määratud aadressile.
7.5. Kursusel osalejal on õigus nõuda tõendi või tunnistuse väljastamist..     

8. Õpiväljundite hindamine ja tulemuste vaidlustamine

8.1. Kui koolitusel hinnatakse õpiväljundite saavutatust, siis vastav märge on kirjas koolituse õppekavas. Kehtestatud õpiväljundid on leitavad õppekava juurest.
8.2. Õpiväljundite hindamisel kasutatakse sobivaid ja usaldusväärseid hindamismeetodeid (kirjalik arvestus, praktiline arvestus, test, suuline arvestus, kirjalikud kodutööd jne).
8.3. Õpiväljundite mittesaavutamise korral on kursusel osalejal võimalus sooritada kaks järelarvestust, kus täpne aeg lepitakse koolitusteenuse pakkujaga ja/või koolitajaga eraldi kokku. Järelarvestust on võimalik sooritada 1 aasta jooksul alates korralise arvestuse toimumisest, välja arvatud juhtudel, kui pooled sõlmivad eraldi kokkuleppe hilisemas ajas.
8.4. Juhul kui kursusel osaleja ei ole hindamisega või lõpliku tulemusega ja muu sarnasega rahul, on tal õigus koolitusteenuse pakkuja tegevus vaidlustada. Selleks tuleb anda vastavast soovist koolitusteenuse pakkujale teada, kellel tuleb infot kogudes anda objektiivne ja erapooletu hinnang koolitaja tegevusele 30 kalendripäeva jooksul.
8.5. Kirjalikke töid säilitab koolitusteenuse pakkuja kolm aastat alates kirjaliku töö toimumisest.   

9. Tagasiside kursusel osalejale

9.1. Kursusel osalejal on õigus nõuda koolitusteenuse pakkujalt või koolitajalt tagasisidet õpiprotsessi tulemuslikkuse osas. Tagasisidet antakse kas suuliselt või kirjalikult. Suulist tagasisidet antakse kas kohapeal, telefoni teel, reaalajas Zoomis või salvestatud videoklipina. Tagasisidevormi valib koolitusteenuse pakkuja või koolitaja, arvestades kursusel osaleja soovidega.
9.2. Tagasisidet on kursusel osalejal õigus nõuda koolituse perioodil igal ajal. Koolituse lõppemisel on kursusel osalejal õigus nõuda tagasisidet maksimaalselt 3 kuu pärast koolituse lõppemist. Tagasisidet peab koolitusteenuse pakkuja või koolitaja andma esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui ühe nädala jooksul.       

 

3. peatükk

E-õpe (e-kursused)

10. E-kursuse eest tasumine, õppetasu tagastamine ja tagasiside

10.1. E-kursusele registreerunu saab õppimist alustada siis, kui väljastatud arvel olev koolituse maksumus on pangaülekandega tähtaegselt MULTIFARIUS OÜ arveldusarvele tasutud. Eelnev ei kehti neil juhtudel, kui pooled sõlmivad eraldi kokkuleppe või koolitusteenuse pakkuja peab mõistlikuks, et arve väljastatakse hiljem.
10.2. Kui e-kursusel osalejale tundub, et e-kursuse sisu ei vasta tema soovidele, on tal õigus nõuda e-kursuse eest tasutud summa tagastamist järgmistel tingimustel:
a) kui e-kursusest loobutakse 1 nädala jooksul pärast e-kursuse algust, siis tagastatakse osalejale 90% makstud e-kursuse hinnast; 
b) kui e-kursuse algusest on möödas 1 nädal, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 70% makstud e-kursuse hinnast;
c) kui e-kursuse algusest on möödas 2 nädalat, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 50% makstud e-kursuse hinnast;
d) kui e-kursuse algusest on möödas 3 nädalat, siis tagastatakse e-kursusel osalejale 30% makstud e-kursuse hinnast;
e) kui e-kursuse algusest on möödas 4 nädalat, siis tagastatakse 10% makstud kursuse hinnast.
f) kui kursuse algusest on möödas rohkem kui 5 nädalat, siis makstud kursuse tasu ei tagastata.
10.3. E-kursusel osaleja ei pea põhjendama, miks ta ei soovi e-õpet jätkata.
10.4. E-kursuste eest tasumise süsteem kehtib nendele e-kursustele, mille kestus on vähemalt 2 kuud. Lühematele e-kursustele rakendatakse sarnaseid põhimõtteid, kuid arvestatakse proportsionaalselt e-kursuse mahuga.
10.5. E-kursuste läbimine on võimalik ainult Gmaili aadressi põhiselt, sest e-õppe süsteem seotakse konto registreerimise järgselt Gmaili aadressiga.  
10.6. E-kursusel osalejal on e-kursuse jooksul õigus saada tagasisidet esitatud kodutöödele. Tagasisidet antakse e-kursusel kas kirjalikult või suuliselt. Suulise tagasiside all peetakse silmas eelkõige seda, et tagasiside antakse heliklipina või videoklipina. Suuline tagasiside esitatakse e-kursusel osalejale privaatse videolingina.

 

4. peatükk

Individuaalõpe, igakuiseid Zoomi konsultatsioonid; muudatuste tegemine õppekavas ja kontaktõppes

11. Individuaalõpe ja konsultatsioonid

11.1. Koolitusteenust on võimalik tellida individuaalõppe korras. Individuaalõpe lepitakse huvilise ja koolitusteenuse pakkujaga eraldi kokku.
11.2. Individuaalõpe on võimalik ühe akadeemilise tunni või mitme akadeemilise tunni kaupa. Individuaalõppe minimaalne maht on 1 akadeemiline tund.
11.3. Individuaalõpet viiakse läbi kontaktõppena kohapeal või reaalajal veebikeskkonnas (reeglina Zoomis).
11.4. Individuaalõppe soov tuleb edastada e-posti aadressile koolitused@multifarius.ee
11.5. Konsultatsioonipäevadel on võimalik osaleda kõigil neil, kes on varasemalt osalenud meie kursusel viimase aasta jooksul. Näiteks osalesite kursusel/alustasite kursusega 15.05.2022, siis on Teil võimalus vabade kohtade olemasolul osaleda konsultatsioonidel kord kuus kuni 15.05.2023. Kokku on võimalik aasta jooksul osaleda kuni 12 konsultatsioonil (individuaalõppel). Ühe konsultatsiooni maksimaalne kestus kalendrikuus on 30–60 minutit, kuid konsultatsioonid ei kandu edasi järgmistesse kuudesse. Näiteks kui Te veebruaris ei osalenud konsultatsioonil, siis aprillis ei ole võimalik osaleda 90–180 minutilisel konsultatsioonil. Konsultatsioonide eesmärgiks on aidata Teil regulaarselt leida vastused tekkinud küsimustele. Näiteks osalesite kinesioteipimise kursusel, kuid teatud nüansid pole enam meeles. Seeläbi saate registreerida Zoomi konsultatsioonile ning aitame Teil individuaalõppe formaadis meenutada kinesioteipimise erisusi. 
11.6. 
Konsultatsioonidel osalemise võimalus on kursuse hinna. Täiendavalt (e-)kursusel osaleja midagi tasuma ei pea.
11.7. Konsultatsioonidel saab osaleda ainult siis, kui on 
tasutud kursuse kogumaksumus.  

12. Muudatused õppekavas ja kontkaktõppes

12.1. Koolitusteenuse pakkujal on õigus ühepoolselt teha õppetöö paremaks toimimiseks koolituse temaatilises järjestuses ja ajaplaanis mitteolulisi muudatusi. Suuremate muudatuste korral on koolitusteenuse pakkuja kohustatud konsulteerima kursusel osalejatega. Kokkuleppe mittesaavutamisel ei tohi koolitusteenuse pakkuja olulisi muudatusi teha. 
12.2. Koolitusteenuse pakkujal on õigus teha koolituse kestuses ja ajalises jaotuses olulisi muudatusi, kui osalejaid on koolitusel vähem kui kuus.
12.3. Koolitusteenuse pakkujal on õigus koolitus ajaliselt varem lõpetada, kui õppetempo on olnud tavapärasest kiirem ja kõik kursusel osalejad on saavutanud kehtestatud õpiväljundid. 

2. osa
Tegevuse kvaliteedi tagamise alused

 

5. peatükk

Koolitusteenuse pakkuja tegevuse kvaliteedi tagamise alused

13. Koolitajate ja õppekavade kvaliteedi tagamise tingimused ja kord

13.1. Koolitajad arendavad pidevalt õpetamise kvaliteeti, osaledes regulaarselt kas tasemeõppes ja/või koolitustel, mis toetavad nii koolituse sisulist temaatikat kui ka õpetamise kvaliteeti.
13.2. MULTIFARIUS OÜ kujundab koolitusteenust klientidelt saadud tagasisidede põhjal, suunates koolitajate tegevust koolituse sisu kujundamisel.
13.3. Koolitajate haridustee ja muu oluline teave koolitaja kvalifikatsiooni osas on MULTIFARIUS OÜ kodulehel vabalt kättesaadav. Täiendav info on nähtav koolitaja nime peale vajutades.
13.4. Õppekavade kvaliteedi ja nende mõju teadmiste vahendamisele hinnatakse eelkõige suvekuudel. Igal suvel koondatakse kokku koolitustelt saadud tagasiside, mille põhjal tehakse järeldus õppekavade kvaliteedi osas, et seeläbi kujundada järgmist koolitushooaega. Hinnangut andes lähtutatakse eelkõige sellest, mitu inimest oli koolitusel, mitu inimest registreeris ennast järgmisele koolitusele, mis oli koolituselt saadud tagasiside jne. Eelkõige peetakse koolitushooaja all silmas perioodi, mis on september kuni mai. 

14. Õppekeskkond, õppekeskkonna kvaliteedi tagamise tingimused ja kord 

14.1. Kontaktõppes toimuvatel koolitusel sisustatakse õpperuum koolituse ajaks toolide ja laudadega.
14.2. Massaaažikursuste ajaks sisustatakse õppeklass massaažilaudade, käterätikute, õlide/kreemide, massaažilaua aluspaberi, silikoonkuppude ja muu vajaliku inventariga, et tagada kvaliteetne õpe. Kursusel osalejal ei ole kohustust koolitusele tulles midagi spetsiifilist kaasa võtta.
14.3. Koolitajad tavaliselt kasutavad õpet korraldades projektorit, et seinale kuvada slaidiesitlus ja muu oluline teave. Reeglina väljastatakse kursusel osalejatele ka A4 või A5 formaadis köidetud konspekt, välja arvatud e-õpete korral, kus mitmetel juhtudel tehakse vajaminevad materjalid kättesaadavaks elektrooniliselt. 
14.4. Terviseteemaliste koolituste läbiviimisel kasutatakse täiendavalt inimsuuruses skeletti ja teisi õppemakette. Esmaabikoolitustel kasutatakse spetsiaalseid elustamisnukkusid. Kinesioteipimise koolitustel lisanduvad kinesioteibid, mille kasutamine on ettenähtud koolituse hinna sees.
14.5. Koolitused toimuvad reeglina erinevate hotellide või külalistemaja või teiste äriühingute kasutuses olevatel äripindadel (allüüri korras). Koolitusteenuse pakkuja ei oma hetkel ühtegi üüripinda või üüripindasid.

15. Tagasiside kogumise kord 

15.1. Koolituse läbimise järgselt on koolitusel osalejal võimalik anda tagasisidet MULTIFARIUS OÜ koolitusteenusele. Tagasside andmine ei ole kohustuslik, vaid vabatahtlik. 
15.2. Koolitusele saab tagasisidet anda MULTIFARIUS OÜ Facebooki lehel kui ka kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis (e-kirja teel: info@multifarius.ee). 
15.3. Tagasisidet saab kontaktõppes toimuvatele koolitustele anda ka kohapeal suuliselt või kirjalikult. Kui suulist tagasisidet ei ole dokumenteeritud ega kursusel osaleja poolt allkirjastatud, siis suulist tagasisidet kodulehel ei avaldata.
15.4. Tagasisidet e-kursustele saab anda e-kursuse järgselt e-õppe süsteemis, kus saab täita vastava vormi. Koolitused, mis toimuvad nii kontaktõppena kui ka e-õppena, siis nendel koolitustel saab tagasisidet anda ka veebipõhiselt e-õppe süsteemis.    
15.5. Koolitusteenuse pakkuja avaldab nii positiivsed, negatiivsed kui ka neutraalsed tagasisided.