Töölepingu sõlmimine ja vorm

tööõigus

Lühendid: töölepingu seadus (TLS), tsiviilseadustiku üldosa seadus (TsÜS)


Kas tööleping tuleb sõlmida isiklikult?

Töölepingu seaduses vastavat põhimõtet kirjas ei ole ning seega võib töölepingu sõlmida ka esindaja kaudu.

Kas tööleping tuleb sõlmida kirjalikult?

TLS § 4 reguleerib töölepingu vormi, mille lg 2 ls 1 kohaselt tuleb tööleping sõlmida kirjalikult. Sama paragrahvi viies lõige teeb sellest põhimõttest erandi, mille kohaselt ei pea töölepingut sõlmima kirjalikult, kui selle kestus ei ületa kahte nädalat. Nt kui töötaja võetakse tööle 5 tööpäevaks, siis kirjalikku vormi töölepingule andma ei pea ja selle võib sõlmida suuliselt.

Mida tähendab kirjalik vorm?

TsÜS § 78 lg 1 kohaselt tähendab kirjalik vorm seda, et tööleping peab tehingu teinud isikute poolt olema omakäeliselt allkirjastatud.

Mis juhtub siis, kui töölepingu kirjaliku vormi nõuet ei täideta?

TLS § 4 lg 4 kohaselt jääb leping kehtima. Esimesel võimalusel tuleb töölepingule anda kirjalik vorm.

Kas kirjaliku vormiga on võrdne ka digitaalselt allkirjastatud leping?

Jah on, sest TsÜS § 80 lg 1 kohaselt loetakse kirjalik vorm võrdseks elektroonilise vormiga.

Kui kaua tuleb säilitada töölepingu kirjalikku dokumenti?

TLS § 5 lg 5 kohaselt säilitab tööandja töölepingu kirjalikku dokumenti töölepingu kehtivuse ajal ja kümme aastat töölepingu lõppemisest arvates.