Õppepuhkus

õppepuhkus

Töötajal on õigus saada nii õppepuhkust kui ka tasustamata puhkust sisseastumiseksamite tegemiseks. Õppepuhkuse taotlemise ja tasustamise kord, samuti õppepuhkuse andmisest keeldumine ja selle katkestamine on sätestatud täiskasvanute koolituse seaduse (TäKS) §-des 13-14.

Kui töötaja taotleb õppepuhkust tasemeõppes (nt ülikoolis õppimiseks) osalemiseks, siis talle makstakse keskmist õppepuhkustasu (maksimaalselt on tasustatud 20 kalendripäeva, mitte tööpäeva). Oletame, et kui töötaja kasutab ära kõik kalendripäevad, siis kas tal on võimalik enam tasu saada. Vastust saab jaatada siis, kui töötaja hakkab õppekava lõpetama (nt omandama bakalaureusekraadi). Sellisel juhul antakse talle täiendavalt 15 kalendripäeva õppepuhkust. Ainult siin on üks erand. Enam ei maksta keskmist õppepuhkusetasu, vaid töötasu alammäära alusel arvutatud õppepuhkusetasu.

Kas tööandja võib keelduda õppepuhkuse andmisest?

Tööandjal on õigus keelduda õppepuhkuse andmisest, kui õppepuhkuse päevad langevad töötaja puhkepäevadele. Nt kui ülikoolis toimub sessioonõpe ainult nädalavahetustel, siis võib tööandja keelduda.

Kas tööandja võib õppepuhkuse katkestada?

TäKS 14 lg 2 kohaselt on tööandjal õigus õppepuhkus katkestada või selle andmine edasi lükata TLS § 69 lõikes 5 ettenähtud tingimustel. Nt kui tulemas on suur torm ja tööandja vajab rohkem abikäsi, et asjad välitingimustest siseruumi viia, siis võib õppepuhkuse katkestada.

Kas õppepuhkust saab ka iseseisvaks tööks?

Täiskasvanute koolituse seaduse seletuskirja kohaselt on iseseisva töö vormis võimalik osaleda koolitusel ja täita õppekava. Seega saab õppepuhkust taotleda ka iseseisvaks tööks.