Töölepingu lõppemine

töölepingu lõppemine

Lühendid: töölepingu seadus (TLS)


Tööleping lõpeb:
• poolte kokkuleppel (TLS § 79)
• tähtajalise töölepingu tähtaja möödumisel (TLS § 80 lg 1)
• töötaja surmaga (TLS § 81)
• füüsilisest isikust tööandja surmaga, kui tööleping sõlmiti oluliselt tööandja isikut arvestades (TLS § 111 lg 3)
• ülesütlemisega (TLS § 83)

Ülesütlemiseks on kaks viisi: korraline ja erakorraline ülesütlemine

Korraliselt saab töölepingu üles öelda ainult töötaja. See tähendab, et töötaja ei pea põhjendama, miks ta soovib töösuhte lõpetada. Erakorraline ülesütlemine vajab mõjuva põhjuse olemasolu nii töötaja kui ka tööandja poolt. Ülesütlev pool peab põhjendama, et mille alusel ta töölepingu erakorraliselt üles ütleb (TLS § 95 lg 2). Kui üles ütlemiseks ei ole seadusliku alust (mõjuvat põhjust), siis töölepingu ülesütlemine on tühine (TLS § 104 lg 1). Mõjuvad põhjused on kirjas TLS §-des 88 jj.

Kas tähtajalist töölepingut saab korraliselt üles öelda?

Tähtajalist töölepingut ei saa reeglina töötaja ega tööandja korraliselt üles öelda (TLS § 85 lg 2, § 100 lg 3). Samas on siin erandid. Nt töötaja võib tähtajalise töölepingu üles öelda, kui see on sõlmitud töötaja asendamise ajaks (nt asendatakse lapsehoolduspuhkusel olevat töötajat). Samuti võivad tööandja ja töötaja üles öelda tähtajalise ja tähtajatu töölepingu neljakuulise katseaja jooksul töötaja tööle asumise päevast arvates (TLS § 86 lg 1). 

Mis saab siis, kui tööandja ütleb ennetähtaegselt majanduslikul põhjusel (nt töömahu vähenemine) ülesse tähtajalise töölepingu?

TLS § 100 lg 3 kohaselt maksab tööandja töötajale hüvitist ulatuses, mis vastab töötasule, mida töötajal oleks olnud õigus saada lepingu tähtaja saabumiseni. Hüvitist ei maksta, kui tööleping öeldakse üles vääramatu jõu tõttu. Samuti ka siis, kui välja on kuulutatud tööandja pankrot jne (vt ka TLS § 89 lg 2 p 2, millele viitab TLS § 100 lg 3).

Kas tööandja võib lõpetada töölepingu töötajaga sel põhjusel, et ta on rase?

Tööandja ei või lõpetada lepingut töötajaga sel põhjusel, et ta on rase (TLS § 92 lg 1 ls 1).


Ülesütlemise kord

Vorm

Töölepingu võib üles öelda kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis ülesütlemisavaldusega (TLS § 95 lg 1 ls 1). Nt e-kirja teel.

Tähtajad

Erakorraline ülesütlemine tööandja poolt:

TLS § 97 lg 2 kohaselt sõltub tööandja etteteatamistähtaeg sellest, kui pikalt on töötaja töösuhe tööanda juures kestnud:

  • kui töösuhe on kestnud alla ühe tööasta, siis etteteatamistähtaeg on vähemalt 15 kalendripäeva;
  • kui töösuhe on kestnud üks kuni viis tööaastat, siis etteteatamistähtaeg on vähemalt 30 kalendripäeva;
  • kui töösuhe on kestnud viis kuni kümme tööaastat, siis etteteatamistähtaeg on vähemalt 60 kalendripäeva;
  • kui töösuhe on kestnud kümme ja enam tööaastat, siis etteteatamistähtaeg on vähemalt 90 kalendripäeva.

Korraline või erakorraline ülesütlemine töötaja poolt:

TLS § 98 kohaselt peab töötaja korralisest ülesütlemisest tööandjale ette teatama vähemalt 30 kalendripäeva. Erakorralisest ülesütlemisest ei pea töötaja tööandjale ette teatama, kui kõiki asjaolusid ja mõlemapoolset huvi arvestades ei või mõistlikult nõuda lepingu jätkamist kokkulepitud tähtaja või etteteatamistähtaja lõppemiseni.

Katseajal

TLS § 96 kohaselt võib töölepingu katseajal üles öelda vähemalt 15-kalendripäevase etteteatamistähtajaga. Seda võib teha nii töötaja kui ka tööandja, erisus seisneb ainult selles, et tööandja peab ülesütlemist põhjendama.

Ülesütlemise piirangud:

TLS § 92 lg 1 kohaselt ei või tööandja ülese öelda töölepingut põhjusel, et:

  • töötaja on rase või töötajal on õigus saada rasedus- ja sünnituspuhkust;
  • töötaja täidab olulisi perekondlikke kohustusi;
  • töötaja ei tule lühiajaliselt toime tööülesannete täitmisega terviseseisundi tõttu;
  • töötaja esindab seaduses sätestatud alusel teisi töötajaid;
  • täistööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist osalise tööajaga või osalise tööajaga töötaja ei soovi jätkata töötamist täistööajaga;
  • töötaja on aja-, asendus- või reservteenistuses.